Nordens fremtid

Nordens fremtid

Principprogram (hent pdf)

Foreningen NORDENs Ungdom

 

FNU vil gøre det enklere at leve, bo, studere, arbejde og rejse i Norden. Regionen har så meget at tilbyde sine indbyggere og resten af verden – men tættere samarbejde på alle niveauer er nødvendigt!

Giv Nordens ungdom lov at udleve sine drømme

Der skal ikke være unødvendige forhindringer for unges livsvilkår mellem de nordiske lande. Igennem mange år har det nordiske samarbejde muliggjort at nordiske unge kan finde eller færdiggøre deres drømmeuddannelser i et andet nordisk land.

Norden er et fælles uddannelsesmarked, hvor uddannelsessøgende ligestilles ved ansøgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser. Men det er også vigtigt at landene forpligter sig på en mere aktiv understøttelse af praktikpladser, lærlingestillinger og studentermedhælperjobs.

Som statsborger i et nordisk land kan lige nu man frit søge om optagelse i et andet land i Norden. Det er høje tid at føre denne tanke videre. Vi skal gennemføre det fælles uddannelsesmarked i virkeligheden!

 • De nordiske optagelsessystemer skal samles i ét system og udbydes på én hjemmeside, hvor vi kan finde og ansøge om drømmeuddannelsen uanset landegrænser
 • Det nordiske uddannelsessamarbejde skal gøre det mindst lige så let og attraktivt at læse sommerkurser, udvekslingsophold og enkeltfag i andre nordiske lande som i ens eget land
 • Det nordiske samarbejde skal understøtte og udbrede kendskabet til uddannelsesophold på det gymnasiale niveau og efterskoleniveau
 • Fornuftige og fair karakter-konverteringsnøgler er nødvendigt for at det ikke er besværligt at søge
 • Selvom uddannelsessystemerne er forskellige, bør karaktergivning og optagelseskriterier standardiseres
 • Praktikpladser, lærlingestillinger og studentermedhjælperjobs i andre nordiske lande skal gøres tilgængelige
 • Del de nordiske erfaringer om dobbelteksamen (integrerede studieforberedende og erhvervsrettede gymnasieuddannelser efter svensk og finsk forbillede)

Vi eksisterer i en sammenhæng, og den gensidige forståelse skal understøttes

Det styrker fællesskabet og samhørighedsfølelsen at kunne kommunikere med hinanden på skandinavisk, og vores sprogforståelse er vigtig for at bruge og udforske den nordiske ungdomsidentitet.

På uddannelsesområdet er der store politiske krav til omkostningseffektivitet. Vi bør drage nytte af det fælles uddannelsesmarked, så nordiske unge har adgang til uddannelser i de andre nordiske lande, som ikke nødvendigvis udbydes i hvert land, og så studiepladser og uddannelsesønsker i højere grad kan matches.

Der findes dog en selvstændig berettigelse for de nordiske sprog- og kulturfag i landene. De er afgørende for at forstå forholdet til nabolande og nabofolkeslag i sin kontekst.

 • Bevar uddannelserne i finsk og eskimologi på danske universiteter – og giv dem fokus på de finsk-danske og inuit-danske relationer
 • Uddannelsespolitikken skal tage ambitionen om sprog- og kulturforståelse i folkeskolen seriøst – brug skandinavisk og nordisk aktivt til at understøtte danskundervisningen
 • Vi danskere taler håbløst utydeligt – styrk nabosprogsforståelsen, så vi ikke behøver at kommunikere på engelsk
 • Flere tværnordiske programmer i tv – mere debat over grænserne
 • Børn skal eksponeres for skandinavisk via børneprogrammer på originalsproget
 • Fjern de tekniske og juridiske barrierer i Norden for at vi kan dele kulturprodukter, såsom tv-udsendelser og musik
 • Indfør fælles tv- og radiolicens for de statslige nordiske institutioner

Grænserne mellem landene skal ikke være en hæmsko for vores liv

De nordiske lande skal ikke sætte barrierer op mod at unge kan udleve deres liv på tværs af landene – tværtimod! Uanset hvor vi bor i Norden, vil vi kunne slå os ned et andet sted. Mobilitet bidrager til samfundsøkonomien og giver værdi til menneskers liv. Derfor skal Norden gøre mere for at integrere sig selv og fjerne grænsehindringerne. Mere mobilitet i Norden gør os stærkere, rigere og gladere!

 • Det er tid til et fælles cpr-nummersystem der fjerner etableringsbøvlet
 • Indfør et nordisk medborgerskab – stemmeret og rettigheder skal sidestilles for fast bosiddende i andre nordiske lande
 • Det nordiske samarbejde skal tilbyde hjælp til iværksætteri, etablering og flytning over grænserne
 • Styrk den offentlige transport mellem landene – højhastighedstog til Oslo burde være en selvfølge!
 • Fælles ungdoms- og studierabat på offentlig transport i alle de nordiske lande
 • Vi har brug for en nordisk jobportal til at styrke mobiliteten og mindske ungdomsarbejdsløshed

Kom nu, Norden

Når vi slutter os sammen, er de nordiske lande en global påvirker for demokrati, ligeværdighed, retsorden og åbenhed, og den nordiske arbejdsmarkedsmodel kan inspirere andre i en verden der efterspørger svar på samfundsproblemerne.

 • De nordiske lande bør indgå i en stærkt gensidigt forpligtende samarbejde – en forbundsstat baseret på vores gode traditioner for nærdemokrati
 • De nordiske lande har ansvaret for Arktis, og et fællesnordisk standpunkt skal sikre fred, stabilitet og bæredygtighed i området
 • Gør Hans Ø til et inuit-administreret område mellem Danmark og Canada
 • Norden og det nordiske skal ikke blot være en etiket – der skal være ægte visioner for samarbejdet

FNU Danmark er en del af en livskraftig bevægelse, der sammen kæmper for mere og bedre nordisk samarbejde

Gennem vores aktiviteter mødes nordiske unge over grænserne og lærer om hinandens kulturer og knytter bånd. Det mellemfolkelige venskab og den fortsatte forbrødring er fundamentet for et godt politisk samarbejde om løsninger på fælles udfordringer i Norden. Derfor er det vigtigt at understøtte det frivillige ungdomsarbejde med fornuftige rammer og ressourcer. Norden får så meget for pengene!

» Hent pdf: Nordens fremtid – FNUs principprogram